logotyp

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VSOP)

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ NÁHODA, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení, souhlas s VSOP
 1. Níže uvedené Všeobecné smluvní obchodní podmínky (dále jen VSOP) stanovují práva a povinnosti, za nichž společnost Náhoda s.r.o., IČ: 290 55 903, se sídlem Zborovská 619/49 - Malá Strana, 150 00 Praha-Smíchov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 163362 (dále jen „Náhoda") poskytuje služby svým klientům a práva a povinnosti klientů, kteří se rozhodnou její služby využívat
 2. Klientem Náhody se může stát jakákoliv osoba starší 18 let.
 3. Náhoda pro poskytování svých služeb užívá internetovou doménu s názvem http://www.nahoda.com/.
 4. Registrací, vyplněním formuláře nebo objednávky na webových stránkách Náhody klient potvrzuje, že s těmito VSOP souhlasí. Kliknutím na tlačítko Souhlas s VSOP se stávají tyto Podmínky pro klienta závazné. Pokud klient s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmí užívat služby Náhody.

2. Služby Náhody
 1. Náhoda poskytuje svým klientům celý komplex placených služeb, které směřují k osobnímu rozvoji klienta a k rozvoji jeho osobních vztahů.
 2. Služby, které Společnost klientům poskytuje prostřednictvím svých dodavatelů, jsou zejména:
  - Akce pro klienty (seznamovací a společenské akce, kurzy osobního rozvoje)
  - Psychologický dotazník
  - Komunikace prostřednictvím chráněného portálu
  - Poradenství prostřednictvím konzultantů
  - Zhotovení profilových fotografií
  - VIP servis - individuální poradenství s odborným konzultantem, individuální vyhledávání partnera atd.
  - Trénink komunikace
  - Fyzická kondice
  - Psychologická poradna
  - sex-koučink
 3. - další služby a elektronické zboží uvedené na webových stránkách

3. Registrace
 1. Pro možnost vstupu do systému Náhody je nutné provést registraci přes internetové stránky Náhody www.nahoda.com. Registraci může provést jedině osoba starší 18 let.
 2. Klient se zaregistruje pod svým jménem, vymyšleným jménem nebo přezdívkou (nick) a pod svým heslem.
 3. Registrací vzniká mezi klientem a Náhodou smluvní vztah, který se řídí právy a povinnostmi danými v těchto VSOP. Registrací se klient zavazuje dodržovat povinnosti dané ve VSOP a zároveň na něj přecházejí všechna práva zde uvedená.
 4. Po registraci je klientům zdarma k dispozici osobnostní test, osobní profil, přístup k informacím k akcím a službám osobního rozvoje. Ostatní služby jsou již zpoplatněné. Služby, které jsou zpoplatněné, jsou i takto označené a výše jejich aktuálních cen je zveřejněna na webových stránkách Náhody nebo je o nich písemně či ústně klient informován při schůzce s konzultantem. Pokud se klient rozhodne využít placenou službu, musí položku přidat do košíku a dokončit objednávku v objednávkovém košíku. Tím se v rámci svého smluvního vztahu s Náhodou zavazuje k úhradě příslušné placené služby. Po odeslání objednávky se klient zavazuje uhradit částku do 3 pracovních dnů, po které je pro něho místo na akci rezervováno. Po úhradě částky klient do 2 pracovních dnů obdrží potvrzující mail a případně dle charakteru služby přístup k dalším webovým aplikacím přístupným na webových stránkách Náhody www.nahoda.com po určitou dobu, kterou si zaplatil.
 5. Po registraci je klient oprávněn si vytvořit svůj vlastní profil, kde uvede o sobě údaje dle vlastního uvážení. Tyto údaje, stejně jako veškeré další informace o své osobě, je klient povinen uvést pravdivě a nezkreslovat je. Klient přesně určí, pro které členy Náhody jsou tyto informace přístupné a náhoda se zavazuje tímto způsobem k jeho profilu přistupovat.
 6. Klient není oprávněn uvádět o sobě ani o jakýchkoliv ostatních osobách osobní politické postoje a dále informace a údaje vulgární, rasisticky motivované, pornografické nebo jinak sexuálně motivované s výjimkou údaje o své sexuální orientaci.
 7. Náhoda je oprávněna kontrolovat veškeré klienty, posílané texty a jiné soubory, stejně tak i fotky a veškeré příspěvky klienta na internetových stránkách Náhody, zda odpovídají těmto VSOP a zejména povinnosti uvedené v odst. 3.6. V případě, že Náhoda zjistí porušení, je oprávněna takový text vymazat a dále postupovat dle ustanovení odst. 9.2.

4. Internetové aplikace přístupné klientům
 1. Dle výše úhrady služeb mají klienti po zadání svého klientského hesla přístup do jednotlivých databází Náhody.
 2. Klient má přístup k osobnostnímu dotazníku a svému osobnímu profilu, který je zpracován odborníky z oboru psychologie, sexuologie, osobního rozvoje a další navazující obory.
 3. Klient zároveň vyplní do svého profilu, jaké má své představy o svém novém partnerovi/partnerce.
 4. Veškeré údaje o klientovi jsou evidovány v databázi Náhody. Jedná se o údaje, které o sobě Klient sám uvede do svého profilu, o jeho osobnostní charakteristika dle dotazníku, o jeho představy o partnerovi/partnerce a další údaje.
 5. Dle výše úhrady služeb na základě pokynu klienta budou údaje o jeho osobě porovnány s údaji o dalších klientech Náhody a z jejich řad pak budou vytipováni ti, kteří budou pro daného klienta vhodní. Klient obdrží aktuální seznam takových osob, které nejvíce odpovídají jeho požadavkům. Náhoda nabízí 2 úrovně této služby:
  - členům klubu náhoda je aktivována funkce doporučení partneři, která vychází ze základních kritérií zadaných klientem do profilu.
  - při individuálním vyhledávání dochází po osobní schůzce s konzultantem k užšímu výběru dle více parametrů

5. Oprávnění přístupu k údajům o klientovi
 1. Klient má k dispozici 5 úrovně oprávnění přístupu třetích osob k jeho údajům a informacím o jeho osobě :
  I)klient sám a Náhoda
  II)klienti, kteří mají aktuálně uhrazenou příslušnou službu
  III) registrovaní klienti
  IV) všichni, kdo navštíví webové stránky Náhody
  V) VIP služba - anonymní profil - nefiguruje vůbec v galerii
 2. O tom, jakou úroveň oprávnění přístupu informacím o jeho osobě dá klient k dispozici pro třetí osoby, rozhoduje klient samostatně.

6. Akce nabízené na www.nahoda.com třetími stranami
 1. Náhoda nabízí prostřednictvím svého webu klientům různé typy akcí - seznamovací a společenské akce, kurzy osobního rozvoje pořádané třetími stranami. Těchto akcí se klient účastní z vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost.
 2. Na akce, pořádané v prostorách Náhody si klient bude účast rezervovat prostřednictvím internetu. Rezervace účasti trvá 3 dny, do té doby je klient povinen uhradit její cenu, jinak rezervace zaniká. Tyto rozvojové akce nabízené prostřednictvím webu Náhody pořádají společnosti Opravdovost s.r.o. nebo SCE Academy s.r.o. Náhoda za výsledek činnosti těchto společností klientovi neodpovídá.
 3. Seznamovací akce (např. rychlé rande) nabízené prostřednictvím webu Náhody pořádá společnost Seznámení, s.r.o. a divadelní představení pro nezadané vybraná pražská divadla. Klient bere na vědomí, že v případě těchto akcí bude z webu Náhody s.r.o přesměrován do rezervačního systému organizátora a dále se již budete řídit dle VSOP organizátora. Náhoda za výsledek činnosti těchto společností klientovi neodpovídá.
 4. Klient bere na vědomí, že na těchto akcích je povinen se zdržet jakéhokoliv sexuálního obtěžování nebo chování se sexuálním podtextem vůči ostatním účastníkům. Pokud tuto povinnost poruší, je organizátor oprávněn jej z účasti na takové akci okamžitě vyloučit bez nároku na vrácení ceny.
 5. Náhoda i organizátor si vyhrazuje právo zrušit předem ohlášenou akci v případě, že se na ni nepřihlásí potřebný počet klientů. Osobám, které už zaplatili poplatek, bude nabídnut jiný termín na stejný typ akce či vrácení převedeních finančních prostředků na jejich účet či v hotovosti.
 6. Pokud klient zruší účast na akci 2 dny před akcí, ztrácí nárok na vrácení již zaplacených peněz.
 7. Náhoda nabízí klientům na svých akcích i mimo ně další služby prostřednictvím svých dodavatelů - jedná se zejména o služby psychologa, , vizážisty, stylisty, barevného typologa, fotografa, komunikačního poradce, fitness trenéra, fyzioterapeuta apod. Služby poskytované těmito odborníky si klient volí a vybírá samostatně a za výsledek činnosti těchto dodavatelů Náhoda klientovi neodpovídá.
 8. Náhoda zároveň neodpovídá za škodu, kterou při účasti na akcích klienti způsobí třetím osobám na jejich majetku.

7. Ceny a platby za služby a elektronické zboží
 1. Služby poskytované klientům Náhodou, které jsou zpoplatněné, jsou označené jako zpoplatněné. Všechny ostatní služby jsou pro klienty zdarma. Informace o cenách, lhůtách a způsobu placení klient nalezne v e-shopu nebo ceníku Náhody.
 2. V případě, že si klient vybere jakoukoliv placenou službu, bude mu k ní zřízen přístup na internetových stránkách Náhody až po úhradě její ceny, tj. nejpozději druhý pracovní den po dni, kdy bude příslušná částka připsána na účet Náhody
 3. Objednané elektronické zboží bude dodáno emailem do 48 hodin po připsání platby na účet Náhody
 4. Bude-li klient požadovat fakturu, bude zaslána objednávka a po úhradě příslušné částky obdrží fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu.

8. Práva a povinnosti klientů
 1. Klient není oprávněn při jakékoliv své komunikaci s jinými klienty Náhody uvádět jakékoliv kontaktní údaje o své osobě. Pro případ porušení tohoto ujednání platí ustanovení dle odst. 9.2
 2. Klient není oprávněn používat internetové stránky a akce pořádané třetími stranami prostřednictvím webu Náhody pro jiné účely, než pro osobní komunikaci. Zejména není oprávněn tyto používat pro reklamu výrobků či služeb svých nebo jakýchkoliv třetích osob, pro vymáhání peněz či jakýchkoliv jiných závazků, pro vyřizování si svých osobních problémů a účtů, pro vydírání, vyhrožování nebo sledování jiných osob nebo pro jakékoliv porušování lidských práv nebo jiného protiprávního chování.
 3. Klient je povinen zachovat povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení akce, které se zúčastnil nebo po skončení smluvního vztahu s Náhodou. To znamená, že je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace a údaje o dalších osobách, které obdržel při používání internetových stránek a databází Náhody a při akcích pořádaných třetími stranami prostřednictvím webu Náhody, a nesdělovat je jiným osobám bez výslovného souhlasu jejich původce.
 4. Pro použití internetových stránek Náhody je klient povinen používat pouze počítače s nainstalovanými a aktualizovanými antivirovými programy a dále je povinen neposílat na tyto stránky žádná data obsahující počítačové viry.
 5. V případě jakékoliv nespokojenosti klienta, je klient oprávněn své výhrady sdělit zástupcům Náhody, kteří jsou povinni s ním jeho výhrady ihned řešit.
 6. V případě, že dojde k porušení jakékoliv povinnosti dané těmito podmínkami ze strany Náhody, má klient nárok na přiměřenou slevu z ceny, v případě porušení zvlášť hrubým způsobem má klient nárok na vrácení peněz za takovou službu.

9. Práva a povinnosti Náhody
 1. Náhoda není odpovědná za situace, kdy se jí poskytované služby prostřednictvím internetu stanou v důsledku špatné kvality, výpadku připojení a přístupu k datům Náhody nedostupné.
 2. V případě porušení jakékoliv povinnosti dané těmito VSOP ze strany klienta, je Náhoda oprávněna bez předchozího upozornění okamžitě zrušit smluvní vztah s klientem, odstranit jeho profil ze svých internetových stránek a zablokovat mu přístup do systému Náhody. V takovém případě klientovi nebudou vráceny žádné již uhrazené platby, ty připadají ve prospěch Náhody jako smluvní pokuta za porušení povinností Klientem.
 3. Náhoda nenese odpovědnost za to, pokud se během doby smluvního vztahu mezi ním a Náhodou nepodaří klientovi navázat žádné kontakty s dalšími klienty. V případě, že se klientovi podaří navázat nový vztah, Náhoda neodpovídá za to, když tento vztah skončí z jakéhokoliv důvodu a v jakémkoliv čase.
 4. Veškerá majetková, obchodní, autorská a jiná duševní práva na technologie, programy akcí, postupy, softwary, názvy, propagační materiály, loga, ochranné známky a další jsou majetkem Náhody, stejně jako veškeré případné licence k jejich použití. K použití jakýchkoliv materiálů vyplývajících z výše uvedených práv je oprávněna pouze Náhoda.

10. Zpracování osobních údajů
 1. Náhoda nakládá s osobními údaji v souladu s právními předpisy. Informace ohledně zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů", se kterým je klient seznámen před uzavřením smluvního vztahu a který je kdykoliv k dispozici na internetových stránkách Náhody (www.nahoda.com v sekci osobní údaje).
 2. Klient bere na vědomí, že Náhoda bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje, případně další osobní údaje potřebné pro poskytování služeb ze strany Náhody nebo dobrovolně uvedené klientem), které Náhoda od klienta získala či získá, a to v rámci svého smluvního vztahu s klientem, tj. zejména pro účely poskytování služeb klientovi, plnění právních povinností vztahujících se na Náhodu a pro účely oprávněných zájmů Náhody.
 3. Klient bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od Náhody přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu.

11. Ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a klientem
 1. Smluvní vztah mezi Náhodou a klientem skončí buď uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah klientem zaplacen, vyčerpáním služby, kterou si klient zaplatil nebo okamžitým zrušením smluvního vztahu jednou nebo druhou stranou.
 2. Okamžitě zrušit smluvní vztah bez udání důvodu má právo jak klient, tak Náhoda. Smlouva je zrušena ke dni doručení písemného oznámení o zrušení druhé smluvní straně buď formou doporučeného dopisu nebo emailem.
 3. Zruší-li Náhoda smluvní vztah mezi ní a klientem z jiného důvodu, než z důvodu porušení povinností daných v těchto VSOP ze strany klienta, má klient právo na vrácení poměrné části finančních prostředků za nevyužité služby.
Jméno
seznamováníosobní rozvojo nás
konzultacekoučink/terapieceník
typy  členstvíimageúrovně služeb
galerie členůTOP programkontakty
ověření profilupro ženyblog
VIP servisopravdovostreference
partner na míru pro media
jak se seznámitpro páryobch. podmínky
tipy na randepárový koučinkochrana dat
časté dotazymediaceetický kodex
právodárkové poukazy
   
   
facebook twitter© 2011-21 ALS Euro s.r.o.
Konzultace probíhají osobně v kanceláři i online!
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda
Košík
SEZNAMOVACÍ SLUŽBY      OSOBNÍ ROZVOJ     PRO PÁRY     CENÍK     BLOG     KONTAKT
Registrace do seznamky         Přihlášení pro členy        Objednávka členství        Úvodní konzultace        VIP služby
Neslouží k vyhledávání členů
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
kalendář akcí
KOŠÍK: 0